Tovenveien velforening:
Hjemmeside: http://www.tovenveien.no
E-post: post@tovenveien.no
Org.nr. 993 294 640
Kontaktinformasjon styre

Styre
Formål og bakgrunn
Vedtekter
Film Kjør Tovenveien
Dokumenter
Historie
Pressearkiv
Bilder
Meld deg inn
Bli støttemedlem
Skriv under liste
Lenker
Kart

Tilstandsrapport
Avstander
Diskusjonsforum
 

Tovenveien velforenings formål

Foreningens formål er å fremme interessene til beboere og hytteeiere langs Tovenveien samt å ivareta interessene til næringsvirksomhet langs Tovenveien og til andre brukere av Tovenveien.

Foreningens hovedarbeidsområde er å holde Tovenveien åpen for brukerne av veien.

Foreningen er partipolitisk uavhengig.

Bakgrunn

Da Statens vegvesen presenterte sin reguleringsplan for rv78 (Toventunnelen) i september 2006 ble det foreslått å stenge eksisterende riksvei 78 mellom siste hytte på Orsdalen og første hytte på Korsneset. Statens vegvesen opplyste i avisartikkel og til beboer i Søttaren at de ikke visste om at det var fastboende der. Formannskapet i Vefsn behandler saken og går inn for at veien holdes åpen på denne strekningen.

Det ble i mars 2008  sendt et brev til Statens vegvesen med ønske om en plan for eksisterende veg og ønske om en bomløsning. Etter et par henvendelser til Vegdirektoreatet svarte endelig Statens vegvesen på brevet etter 2 måneder. Vefsn kommune svarte etter ca 4,5 måneder etter at det hadde vært en del omtale i pressen og dannet en aksjonskomité som skulle arbeide med veispørsmålet.

Den 11. august ble det holdt et møte på Kviting grendehus. 48 personer var tilstede og det ble dannet en aksjonskomité som skulle arbeide med veispørsmålet. Etter en del arbeid i komiteen ble det besluttet å danne en velforening og stiftelsesmøte ble holdt den 4. november 2008.

Brukere av veien som rammes av stengt vei

 • Fastboende i Søttaren og Remnes som står i fare for å miste veiforbindelse. Søtteren tilhører Vefsn kommune og blir utestengt fra kommunesentret av bom på Orsdalen og Korsneset.

 • Delvis fastboende i Kalvika som står i fare for å miste veiforbindelse.

 • Store deler av indre Leirfjord (Lading, Dagsvika, Sundøya, Kviting) får dårligere og lengre veiforbindelse mot Mosjøen.

 • Pendlere i dette området rammes. Mosjøen er den største arbeidsplassen i området.

 • Beboere i dette området mister kollektivtilbud. Det vil sannsynlig vis ikke settes opp busser som korresponderer med tog i Mosjøen, fly og andre kollektivtilbud. Hvis det settes opp ekstra kollektivtilbud kommer de neppe til å bli så gode som dagens, og det spørs om det er lønnsomt. Lengre avstander fører også til dyrere transport f.eks. ved bruk av håndverkere.

 • Hytteeiere rammes. Bare mellom Korsnestunnelen og Søttertunnelen er det 33 hytter. De fleste tilhører Vefsn kommune og  blir utestengt fra kommunesentret. Verdireduksjon på hytter.

 • Veien er eneste mulige reserveløsning i tilfelle Toventunnelen må stenges f.eks. på grunn av bilbrann, ras (Hanekleivtunnelen), vedlikehold (Korgentunnelen) eller andre ting. Andre alternativer via Nesna - Sjonfjellet - Mo i Rana, eller via Brønnøysund blir så lange et det for eksempel vil være umulig å pendle.

 • Veien  er eneste forbindelse mellom Mosjøen og Sandnessjøen for syklende. At for eksempel syklister med luftveisproblemer skal tvinges til å sykle gjennom en over 10 km lang tunnel i kullos, svevestøv og nitrogenoksider er ikke forsvarlig.

 • Kvitneset Camping som i stor grad er basert på gjennomgangstrafikk rammes. Det er også camping i Hellesvika på Sundøya.

 • Det er foreløpig gitt 2 konsesjoner for småkraftutbygging langs veien, Åmøya kraftverk og Urdsdalselva kraftverk. Anleggstrafikk og annen trafikk rammes.

 • Det går en kraftlinje langs veien. Denne skal oppgraderes i forbindelse med småkraftutbygging. En mulig løsning er å bygge linje / kabel mellom Korsneset og Orsdalen i forbindelse med utbyggingen. I Søttartunnelen ligger denne linja i kabel. Tilsyn og vedlikehold av kraftnett rammes.

 • På sørsiden av Vefsnfjorden ligger Sørnes, Grønvika og Juvika. Grønvika og Juvika er nedlagte gårder som er vegløse, men som er hytteområder. Tovenvegen brukes for å nå disse gårdene. I Flatvika nær Remneset ligger en parkeringsplass som brukes av beboere og hyttefolk på Sørnes.

 • Brann-, ambulanse- og redningstjenester får redusert framkommelighet mellom Mosjøen og alle områder som blir rammet. Hvis det for eksempel skulle skje en drukningsulykke på området som er stengt kan vi risikere at ambulansen kommer for sent fram.

 • I tilfelle havari eller oljesøl i Vefsnfjorden er dette eneste veien som går langs fjorden.

 • Vegen brukes som utfartsområde av folk i Mosjøen og andre steder. Svabergene brukes til fiske. Hensynet til at vei og rørgate ikke skulle bli skjemmende for friluftslivet førte til at det ikke kunne bygges vei og rørgate i området og at vannveien måtte legges i tunnel da det ble gitt konsesjon til Åmøya kraftverk. Hvis rv78 stenges som planlagt vil det et hinder for folk i Mosjøen som bruker dette området til friluftsliv.

 • Det er reindrift i området og veien brukes i forbindelse med det.

 • Veien brukes ved tilsyn og henting av sauer og andre dyr på beite. Da må ofte strekninger som kan bli stengt brukes.

 • Vegen brukes av turister i bobiler som står på parkeringsplasser langs fjorden. En del turister setter pris på å få kjøre vegen. Stenging av veien harmonerer ikke med Nordland fylkes satsing på turisme.

 • Lag og foreninger i Mosjøen bruker veien til forskjellige formål i forbindelse med sykling, klatring og dykking.

 • 17% av Norges befolkning har tunnelskrekk. Eksisterende vei har tunneler, men den lengste som ikke kan unngås er på 769 meter. Hvis eneste alternativ for transport mellom indre og ytre Helgeland er en over 10 km tunnel er ikke dette gunstig for dem.

 • Veien vil også gro igjen og bli ubrukelig hvis den ikke brukes.